دانشجومعلم نمونه ورودی ۹۸ دانشگاه فرهنگیان
دبیر ریاضی
طراح و متخصص تولید محتوا
عضو ارشد تیم معلم پلاس