دانشجومعلم نمونه ورودی ۹۶ دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی
آموزگار
تخصص در قلم و نویسندگی
عضو ارشد تیم معلم پلاس